قره مليك محله سي

قره مليك محله سي نين خبرلري

قهرمانان شهيد قره مليك

قهرمانان شهيد قره مليك

                                              

                       

 پاسدار شهيد حسن غفوري قراملكي   فرزند : محمد متولد : 1347 تاريخ شهادت : 63/12/23 محل شهادت : العورالعظيم

 سرباز شهيد علي نظاره قراملكي   فرزند : حسن متولد : 1342 تاريخ شهادت : 1364 هفته دفاع مقدس    محل شهدت: تهران 

  پاسدار شهيد حسن قاصدي قراملكي   فرزند : يوسفعلي متولد : 1342 تاريخ شهادت :  5/8/62 محل شهادت : بانه